Judovereniging Itaikan Purmerend
 
Sportzaal de Geulenstraat in de Gors
Sportzaal de Tarwestraat in Purmer-Noord
vaart tarwestraat

Informatie voor de ouders


Automatische incasso
De contributie betaalt u automatisch via een machtiging. De contributie wordt voor aanvang van elk kwartaal afgeschreven ten behoeve van de giro-rekening van de vereniging.
 

Contributie per kwartaal  
Jeugdleden € 54,50
Jeugdleden 3e gezinslid € 48,50
Jeugdleden 4e gezinslid € 44,50
Jeugdleden + katatraining € 67,-
Volwassenen € 72,-
Volwassenen + katatraining € 89,-
Borg € 15,-
Inschrijfgeld € 10,-

Verzuim
Over verzuim van langere duur (bijvoorbeeld door ziekte) wordt de leraar graag op de hoogte gebracht. Dit betekent niet dat er automatisch teruggave van de contributie zal plaatsvinden.
Boete
Als de contributie niet op tijd door de vereniging is ontvangen, krijgt u een herinnering. Als veertien dagen na verzending van de herinnering de contributie nog niet is betaald, wordt een boete voor administratie- en portokosten in rekening gebracht! Wanneer hierop niet wordt gereageerd kan de vereniging besluiten dat uw kind geen lessen meer mag volgen tot de contributie volledig is betaald. Indien herhaaldelijk niet aan de financiële verplichting wordt voldaan, zult u als lid van de vereniging geroyeerd worden, uiteraard zonder restitutie van borg!
Borg
Het voorgaande komt gelukkig zelden voor. Toch heeft het bestuur gemeend deze ‘verzekering’ in te moeten bouwen. Bij inschrijving wordt daarom ook borg in rekening gebracht. Als een lid na een correcte opzegging de vereniging verlaat, vindt uiteraard wel restitutie van de borg plaats.
Opzeggen
De vereniging kent een opzegtermijn van 1 kalender kwartaal. Dat betekent dat u dient op te zeggen voor het laatste kalenderkwartaal dat u of uw kind nog lessen volgt. Bijvoorbeeld: bij opzegging in december, betaalt u contributie tot en met 31 maart.
De opzegging dient middels het uitschrijfformulier te gebeuren en ingeleverd te worden bij de leraar.
 

De vereniging heeft voor de judoka’s een verzekering afgesloten voor schade
die leden tijdens het lesuur aan niet-leden (bijvoorbeeld bezoekers) toebrengen
De kosten hiervan zijn verwerkt in de contributie